ზოდიაქოს რომელ ნიშანს გაუმართლებთ 2024 წელს

ახალი წელი

ყვე­ლას შე­უძ­ლია 2024 წელს ბედ­ნი­ე­რი, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და პო­პუ­ლა­რუ­ლი იყოს, მაგ­რამ ჩვენ შე­ვად­გი­ნეთ იღ­ბლი­ა­ნო­ბის რე­ი­ტინ­გი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით. მოდი, გა­ვარ­კვი­ოთ, წელს რამ­დე­ნად გა­გი­მარ­თლებთ:

მე-12 ად­გი­ლი - ლომი

ლო­მე­ბო, ფი­ნან­სუ­რი სირ­თუ­ლე­ე­ბის­თვის მზად უნდა იყოთ. არ­სე­ბობს თან­ხე­ბის არა­მიზ­ნობ­რი­ვად ხარ­ჯვის რის­კი. შე­საძ­ლოა სეს­ხებ­ზე იყოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. მაგ­რამ ეს არ ნიშ­ნავს რომ წარ­მა­ტე­ბას ვერ მი­აღ­წევთ. მთა­ვა­რია, ის­წავ­ლოთ სა­კუ­თა­რი ფუ­ლის მარ­თვა. გა­მო­ი­ჩი­ნეთ გამ­ძლე­ო­ბა და სიმ­ტკი­ცე, თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი უნდა იყოთ.

მე-11 ად­გი­ლი - ტყუ­პი

ასევე დაგაინტერესებთ 12:17 / 29-12-2023ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებიც ადვილად მიაღწევენ სასურველს 2024 წლის იანვარშიგსურთ, რომ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა იდე­ა­ლუ­რი იყოს. მაგ­რამ არ არის სა­ჭი­რო ნაჩ­ქა­რე­ვი დას­კვნე­ბის გა­მო­ტა­ნა. შე­იძ­ლე­ბა და­ი­წყოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა, მაგ­რამ სირ­თუ­ლე­ე­ბის წი­ნა­შე აღ­მოჩ­ნდეთ. იყა­ვით ფრთხი­ლად და არ და­უშ­ვათ სე­რი­ო­ზუ­ლი შეც­დო­მე­ბი. თქვენ უნდა გა­ა­მახ­ვი­ლოთ ყუ­რა­დღე­ბა სა­კუ­თარ თავ­ზე და თქვენს რე­სურ­სებ­ზე. 2024 წელს პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია სა­კუ­თარ თავ­ზე ზრუნ­ვა.

მე-10 ად­გი­ლი - კურო

მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის პრობ­ლე­მე­ბი შე­გექ­მნე­ბათ. ბევ­რი სა­მუ­შაო იქ­ნე­ბა და თი­თო­ე­უ­ლი ამო­ცა­ნა შე­იძ­ლე­ბა წარ­მო­უდ­გენ­ლად რთუ­ლი აღ­მოჩ­ნდეს თქვენ­თვის. შე­ე­ცა­დეთ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ სიმ­შვი­დე. თქვენ შეძ­ლებთ ყვე­ლა გაკ­ვე­თი­ლის წარ­მა­ტე­ბით დას­რუ­ლე­ბას.

მე-9 ად­გი­ლი - კირჩხი­ბი

პერ­სპექ­ტი­უ­ლი წელი გე­ლო­დე­ბათ. მაგ­რამ უნდა მო­ემ­ზა­დოთ სირ­თუ­ლე­ე­ბის­თვის. არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, წარ­მო­იქ­მნას კონ­ფლიქ­ტუ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი, რო­მელ­თა მოგ­ვა­რე­ბაც და­მო­უ­კი­დებ­ლად მო­გი­წევთ. ბევ­რი ახა­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა გე­ლო­დე­ბათ. უნდა და­ა­ფა­სოთ თქვე­ნი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა.

მე-8 ად­გი­ლი - მო­რი­ე­ლი

შე­იძ­ლე­ბა პრობ­ლე­მე­ბი შე­გექ­მნათ. თუმ­ცა მუ­შა­ო­ბა დიდ სი­ხა­რულს მო­გი­ტანთ. იპო­ვეთ აქ­ტი­ვო­ბა, რო­მე­ლიც და­გეხ­მა­რე­ბათ თქვე­ნი პო­ტენ­ცი­ა­ლის მიღ­წე­ვა­ში. უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა და ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში სა­კუ­თარ თავ­ზე აი­ღოთ სი­ტუ­ა­ცი­ის კონ­ტრო­ლი. თუ შექ­მნით სა­კუ­თარ ბიზ­ნესს გა­გი­მარ­თლებთ... ვრცლად..

ასევე ნახეთ:

2024 წლის იანვრის მაგნიტური ქარიშხლის პროგნოზი - დასახელებულია თვის ყველაზე საშიში დღეები

გიორგი ნაზღაიძე მიმართვას ავრცელებს