puli

1655060148

ბავშვებს, რომლებსაც ეს პრობლემა აქვთ თვეში 400 ლარით დაფინანსდებიან - ნახეთ, ვის ეკუთვნის სახელმწიფო დაფინანსება

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება დაინდივიდუალური განვითარების პროგრამა თბილისის მერიაში ფუნქციონირებს, რომელიც თვეში 400 ლარით ფინანსდება. "პრაიმტაიმის" ამ სტატიაში ნახავთ, ვის და როგორ შეუძლია აღნიშნული პროგრამით სარგებლობა. ბ) „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასებისა და გეგმის წარდგენა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურში, ხოლო ინდივიდუალური გეგმის ცვლილების შემთხვევაში, კორექტირებული გეგმის წარდგენა, არაუგვიანეს შეცვლილი ინდივიდუალური გეგმის თვის წინა თვისა;გ) ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, მოსარგებლისათვის სეანსის მიწოდებას, (მ.შ. გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური/სენსორული თერაპია და სხვა;დ) ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით, მშობლის/კანონიერიწარმომადგენლისთვის კონსულტაციის გაწევა;ე) 6 თვეში ერთხელ, მოსარგებლისთვის გაწეული თერაპიის შედეგების შეფასება/გადაფასება საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. ABLLS-R, VB-MAPP და სხვა.) და ა(ა)იპი "საქართველოს ქცევის ანალიტიკოსთა ასოციაციის“ მიერ დამტკიცებული ანგარიშგების სტანდარტიზებული ფორმის მიხედვით, ელექტრონული სახით ანგარიშის წარდგენა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურში, აღნიშნული პერიოდის გასვლის შემდგომ 2 თვის განმავლობაში.რა მოცულობით ფინანსდება მომსახურება?ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კომპლექსური თერაპიის 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. ხოლო თვის ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს.ვის შეუძლია პროგრამით სარგებლობა?ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც:ა) ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით შესაბამისი დაწესებულებისთვის განცხადებით მიმართვამდე პერიოდში იყვნენრეგისტრირებულნი საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტში, მაგრამ განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში (2წლის ასაკის შემთხვევაში ბოლო 2 წლის) უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის დროისთვის ქ. თბილისში არიანრეგისტრირებულნი;ბ) ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით, შესაბამისი დაწესებულებისთვის განცხადებით მიმართვის დროს ქ.თბილისისმუნიციპალიტეტში იყვნენ რეგისტრირებულები, თუ ისინი განცხადებით მიმართვამდე პერიოდში არც ერთხელ არ ყოფილან რეგისტრირებული საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტში;გ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომლებსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელიდოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი თბილისი და აკმაყოფილებენ ამავეპუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.როგორ უნდა ჩაერთოს მოსარგებლე პირი ქვეპროგრამაში?• მიმწოდებელი დაწესებულება მერიაში მიმწოდებლად რეგისტრაციისას ქვეპროგრამაში რთავს მასთან აღრიცხვაზე მყოფ პირებს;• ასევე, მოსარგებლეთა ჩართვა ხორციელდება მიმწოდებელი დაწესებულების მიმართვის საფუძველზე, ვაკანტურიადგილის გაჩენის შემთხვევაში. ქვეპროგრამაში ჩართვისას უპირატესობა ენიჭება იმ პირს, რომელმაც მიმწოდებელსგანცხადებით უფრო ადრე მიმართა.თუ მოსარგებლეს სურს დაწესებულების შეცვლა, მას ამის უფლება აქვს ერთჯერადად. ამასთან, მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებაში ვაკანტური ადგილის გაჩენისას, პრიორიტეტი ენიჭება დაწესებულების შეცვლის მსურველ მოსარგებლეს.რა საბუთები უნდა წარადგინოს (მიმწოდებელი დაწესებულების მიმართვის შემთხვევაში)?მიმწოდებელი დაწესებულების მიმართვის შემთხვევაში, განცხადების ფორმას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:• მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებითგადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი;• მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ანპასპორტი) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში - აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;• ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი - სრული საინფორმაციო ბარათი.• მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოსქვეპროგრამის მიმწოდებელთან ცნობის წარდგენამდე არაუმეტეს, 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოსპირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი, სულ მცირე ADOS ტესტირების შედეგი;

ბინა

1654675754

საცხოვრებელი ფართი საკუთრებაში 944 დევნილ ოჯახს გადაეცემა

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოში არსებული დაკანონების კომისიის გადაწყვეტილებით, საცხოვრებელი ფართი საკუთრებაში იძულებით გადაადგილებულ 944 ოჯახს გადაეცემა. ინფორმაციას დევნილთა სააგენტო ავრცელებს.850 დევნილ ოჯახს ახალგადაცემული ბინები უკანონდება, 94 ოჯახი კი, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ შენობებში წლების განმავლობაში ცხოვრობდა.საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის ილია ღუდუშაურის განცხადებით, იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს საცხოვრებელი ფართები, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, უკანონდებათ და ეს პროცესი მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება.კომისიის გადაწყვეტილება, შუამდგომლობისთვის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გაეგზავნება, რის შემდგომაც, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდება.

dzaladobis msxverpli bavshvi

1654502496

მამა შვილისთვის ორგანოების ამოჭრით იმუქრებოდა - ძალადობის მსხვერპლი ქართველი ქალი ოჯახურ ძალადობაზე საუბრობს

ცოლის მკვლელობის და შვილების ორგანოებით ვაჭრობის მუქარას “პრაიმტაიმის” რესპონდენტი წლების განმავლობაში ქმრისგან იღებდა. იყო ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური, ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. როგორც ის ამბობს, სწორედ ეს ყველაფერი მისი ემიგრაციაში წასვლის საფუძველი გახდა და ახლა, თავის ისტორიას საზღვარგრეთიდან გვიყვება.39 წლის დოდონა სესიშვილი ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში სამ შვილთან ერთად გაურკვეველ მდგომარეობაშია. მათ იმ ქვეყანაში ცხოვრების ოფიციალური უფლება არ აქვთ. საემიგრაციო სამსახურმა 2 თვე მისცა. შესაძლოა, ნებისმიერ დროს, მათთან კომპეტენტური პირები მივიდნენ და დეპორტით სამშობლოში გამოისტუმრონ.ეს პერსპექტივა მისთვის და ბავშვებისთვის ძალიან დამთრგუნველია, რადგან ამბობენ, რომ საქართველოში ისინი შურისძიების მსხვერპლი გახდებიან და შესაძლოა, სიცოცხლე რომელიმეს მკვლელობით დასრულდეს კიდეც… ამბობს, რომ სხვა ქვეყანაში ცხოვრება მისთვის და მისი შვილებისთვის ფიზიკური გადარჩენის გარანტია…დოდონა სესიშვილმა საქართველოში ცხოვრებისას ქმარს ძალადობის გამო უჩივლა. პოლიციამ მოძალადეს ორჯერ შემაკავებელი ორდერი გამოუწერა, მესამე შემთხვევისას კი დააკავეს, მას თან ცივი იარაღი ჰქონდა, რომლითაც ცოლს მოკვლით ემუქრებოდა, ხოლო შვილზე თირკმლის დონორს ეძებდა…“15 წლის ვიყავი, როცა მომავალმა ქმარმა ჩემი ნების საწინააღმდეგოდ, ქორწინების მიზნით მომიტაცა. ოჯახმა მასთან დამტოვა, რადგან იმ დროს, მიღებული ასე იყო. როცა პირველი შვილი, მარიამი შეგვეძინა მაშინ დაიწყო ჩემი გაუსაძლისი ყოფა – ქმარი ჩემზე ძალადობდა, მცემდა, თუ ადამიანის დამცირებისა და შეურაცხყოფის მიყენების რაიმე ფორმა არსებობს, ყველაფერს განვიცდიდი.იმედი მქონდა, რომ ის რომელიმე დღეს გამოსწორდებოდა, მაგრამ ჩემი მდგომარეობა უფრო და უფრო უარესდებოდა. ერთად 14 წელი ვიცხოვრეთ. მარიამის შემდეგ, ორი ბიჭი შემეძინა. ქმარმა სმას და აზარტულ თამაშებს მიჰყო ხელი. ჰქონდა პათოლოგიური სიმთვრალე, როცა ფულს წააგებდა, სახლში ნასვამი ბრუნდებოდა და იწყებოდა ჩემი ფიზიკური წამება.მაიძულებდა ვალები ამეღო და მისთვის სათამაშო ფული მიმეცა, მე კი უმუშევარი ვიყავი იმ დროს… თუ ფულზე უარს ვეტყოდი, ბავშვს სახლიდან გარეთ ექაჩებოდა, თირკმელს ამოვაჭრი და მოგებაში ვიქნები, უფრო მეტი თანხა მექნებაო. რა თქმა უნდა, ძალიან მეშინოდა და ვემორჩილებოდი მის შანტაჟს. ბავშვებს კი მამის ძალიან ეშინოდათ.როცა გავაცნობიერე, რომ მოძალადე ქმარი ბავშვებს საფრთხეს უქმნიდა, დახმარებისთვის სამართალდამცველებს მივმართე. ოჯახური ძალადობის გამო, მას ორჯერ შემაკავებელი ორდერი გამოუწერეს, მესამე შემთხვევაზე კი, ფაქტით – დანით დააკავეს. დამირეკა, შენს მოსაკლავად მოვდივარ, შვილების თვალწინ ყელი უნდა გამოგჭრაო. შემეშინდა, რადგან ის ამის გამკეთებელი ნამდვილად იყო და დღესაც არის.პოლიცია დამეხმარა და გადამარჩინა, სასამართლომ კი მას 9 თვიანი პატიმრობა შეუფარდა. სანამ ის ციხეში იყო, მე ევროპაში ჩამოვედი, ეს 4 წლის წინ იყო. 2 წელი ბავშვების გარეშე ვიყავი. ისინი დედაჩემმა დაიტოვა. მერე ქმარს დავურეკე და ვუთხარი, შვილები 1 თვით მინდა ჩამოვიყვანო, თან ფულს გამოვატან-მეთქი.ამიტომ, გიორგიმ შვილების საზღვრის კვეთის ნება ნოტარიალურად მოგვცა და ისინი დედაჩემმა აქ ჩამომიყვანა, თავად კი უკან დაბრუნდა. ბავშვები უკვე 2 წელია, რაც საზღვარგარეთ არიან.გიორგიმ ჩვენზე ძალადობა სოციალური ქსელით გააგრძელა. როცა ვბლოკავდით, ახალ ანგარიშს ქმნიდა და ბავშვებს ათას საზიზღრობას წერდა. უმცროს შვილს, რომელიც ახლა 14 წლის გახდება, საშინელი შიშები აქვს. მასზე 1 წლით უფროსია ჩემი მეორე ბიჭი, ლუკა. კარზე კაკუნისაც კი ეშინიათ. ამბობენ, ვაითუ მოგვაკითხეს და საქართველოში გვიშვებენ, იქ ხომ იცი, მამა მაინც გვიპოვნის და დაგვხოცავსო.იმდენად ძლიერი შიშები აქვთ და ისე დაუზიანდათ ფსიქიკა, რომ უკვე 2 წელია მათთან ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტები მუშაობენ. ვერ ივიწყებენ მანიაკ მამას და მისგან გამოწვეულ საზარელ შიშს.არც კი გვინდა ვიფიქროთ, რომ აქედან დეპორტით გამოგვიშვებენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ ქვეყნიდან პირდაპირ სასაფლაოზე გაგვისტუმრებენ. მას დასაკარგი აღარაფერი აქვს, ბინაც გაყიდა და თანხა წააგო, თავის ოჯახთან და ნათესავებთან კარგი ურთიერთობა არ აქვს, ამიტომ ძალიან მარტივად გაგვიმეტებს.სადმე ჩაგვისაფრდება, დაგვხოცავს და თავად ციხეში წავა, იქ გარანტირებული თავშესაფარი და უფასო კვება მაინც ექნება… ასეთ შიშში ვცხოვრობთ ჩვენ, გაურკვეველია ჩვენი მომავალი. საქართველოში ჩამოსვლის გვეშინია, თორემ აქ, აქ ძალიან კარგად ვართ სხვა მხრივ, არაფერი გვაკლია…ყველა ძალადობის მსხვერპლს მინდა მივმართო, არავინ ღირს საკუთარი ჯანმრთელობის და შვილების ფსიქიკის ფასად. ნუ იქონიებთ ცრუ იმედებს, მოძალადე არ გამოსწორდება, ყველამ კარგად ვიცით, საქართველოში ჩვენნაირი ქალების ცხოვრება თვითმკვლელობამდე მიყვანით ან მკვლელობით მთავრდება – ამბობს ძალადობის მსხვერპლი, დოდონა სესიშვილი.“პრაიმტაიმი” ძალადობის მსხვერპლი ქალის მონათხრობის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა. როგორც უწყებაში აცხადებენ, დოდო სესიაშვილის ყოფილი ქმარი, გიორგი ვალიშვილი ოჯახური ძალადობის ბრალდებით დაკავებული მართლაც იყო.“აღნიშნული პიროვნება დაკავებული ოჯახური ძალადობის მუქარის გამო ნამდვილად იყო. მის მიმართ გამოძიება 151-ე მუხლით მიმდინარეობდა. გ.ვ-ის დაკავება 2016 წელს მოხდა.” – აცხადებენ უწყებაში.  ასევე დაგაინტერესებთ: „6 თვეა რაც ხორცზე უარი ვთქვი...უბრალოდ აღარ აღვიქვამ ხორცს საკვებად, ეგაა და ეგ“ - ალექსანდრე ლორთქიფანიძე   „ჩემთვის არაფერი მინდა, ბავშვის კვებაში დამეხმარეთ, რამე დაავადება არ გაუჩნდეს“- ძალადობის მსხვერპლი ქალი დახმარებას ითხოვს

მარტოხელა

1654146184

იზრდება იმ პირთა ჩამონათვალი, რომლებსაც მარტოხელა მშობლის სტატუსი მიენიჭებათ

იზრდება იმ პირთა ჩამონათვალი, რომლებსაც მარტოხელა მშობლის სტატუსი მიენიჭებათ. კანონპროექტზე დღეს იურიდიულ კომიტეტზე იმსჯელებენ.ამჟამად მოქმედი კანონით, მარტოხელა მშობლად ითვლება მხოლოდ ის პირი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე შვილი და დაბადების მოწმობაში არ არის მითითებული მეორე მშობელი. ახალი რედაქციით კი, ამ სტატუსს პირი მიიღებს მაშინაც, თუ არასრულწლოვნის რომელიმე მშობელი გარდაცვლილია ან რომელიმე მშობელს ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება.დღესვე კომიტეტზე იმსჯელებენ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონზე. საუბარია ცვლილებაზე, რომლის მიხედვითაც საჯარო სამსახურში სტაჟირება სამუშაო გამოცდილებად ჩაითვლება.

puli

1654109183

დღეიდან საქართველოში ბავშვები ყოველთვიურად დახმარების სახით 150 ლარს მიიღებენ - ნახეთ, ვინ ისარგებლებს ამ პროგრამით

დღეიდან, სოციალურად დაუცველი ბავშვები ყოველთვიურად დახმარების სახით 150 ლარს მიიღებენ. პრემიერის გადაწყვეტილებით, სოციალურად დაუცველი ბავშვები 50 ლარით გაზრდილ შემწეობას აიღებენ, რითაც ასაღები თანხის ოდენობა 150 ლარი გახდა.გადაწყვეტილება დღეიდან ამოქმედდა.215 ათასზე მეტი ბავშვისთვის უკვე გამოიყო თანხა, რომელიც ახალი სოციალური ვალდებულების შესრულებას მოხმარდება.ამისთვის, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 341 მილიონი ლარი დაიხარჯება.სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილებისთვის შემწეობა, 2019 წლიდან ეტაპობრივად იზრდება.თავიდან ის 50 ლარს შეადგენდა, წელს კი 150 გახდა.ჯანდაცვის უწყება, რომელიც შემწეობის გაცემაზეა პასუხისმგებელი, ირწმუნება, რომ თანხის რაოდენობა სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის მომავალშიც გაიზრდება.

სახლი

1653572753

თუ საკუთარი სახლი არ გაქვთ, თბილისში საცხოვრებლის უფასოდ მიღების პროექტი ხორციელდება - ნახეთ, ვის და როგორ შეუძლია პროგრამით სარგებლობა

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაცია და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფა დედაქალაქის მერიის ერთ-ერთი სოციალური პროგრამაა, რომლითაც სარგებლობა თბილისში რეგისტრირებული უსახლკარო პირებს და ოჯახებს შეუძლიათ. უსახლკაროთა რეგისტრაცია და თავშესაფრით/საცხოვრისით სარგებლობის შესახებ დამატებით ინფორმაციას "პრაიმტაიმის" ამ სტატიაში ნახავთ:რა არის პროექტის არსი?ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების/ოჯახების რეგისტრაცია დათავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფა.ვინ არიან პროექტის ბენეფიციარები?ქ. თბილისში რეგისტრირებული უსახლკარო პირები/ოჯახები.რას მოიცავს პროექტი?• დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში პირს/ოჯახს მიენიჭება უსახლკაროპირის/ოჯახის სტატუსი.• სტატუსის მინიჭების შემდეგ, მოხდება პირის/ოჯახის შეფასება ქულათა შესაბამისი სისტემით. ქულებისმიხედვით განისაზღვრება თავშესაფრით/საცხოვრისით დაკმაყოფილების რიგითობა.როგორ უნდა მიიღოს პირმა/ოჯახმა ბენეფიტი?პირმა/ოჯახმა თავშესაფრის/საცხოვრისის მიღების მიზნით, უსახლკარო პირად/უსახლკარო ოჯახადრეგისტრაციისთვის დადგენილი ფორმის განაცხადით უნდა მიმართოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურს (უსახლკაროდ რეგისტრაციისა დათავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის კომისიას).განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს:• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელიმოწმობა/დაბადების მოწმობა ან პასპორტი) ასლი;• შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სხვა)ასეთის არსებობის შემთხვევაში;• ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელმაც შეიძლება დაადასტუროს უსახლკარო პირადრეგისტრაციისთვის მოთხოვნილი გარემოებების არსებობა ან/და განმცხადებლის მიერ მითითებული ინფორმაცია.ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირად რეგისტრაციის შესახებუსახლკარო პირად/ოჯახად რეგისტრაცია არ წარმოშობს უსახლკარო პირად/ოჯახად რეგისტრირებულიპირის/ოჯახად თავშესაფრით/საცხოვრისით რაიმე კონკრეტულ ვადაში აუცილებელი დაკმაყოფილების ვალდებულებას.უსახლკარო პირად/ოჯახად რეგისტრირებული პირი/ოჯახი თავშესაფრით/საცხოვრისით დაკმაყოფილდება ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის რესურსების შესაბამისად.

puli

1653422659

300, 500 და 1 000 ლარი ყოველი ახალშობილის ოჯახს – ნახეთ, ვის რამდენი ფულადი დახმარება გადაეცემა თბილისის მერიისგან

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება თბილისის მერიაში გაიცემა. აღნიშნული პროგრამის მიზანი მატერიალური დახმარების გაწევაა. ფულადი დახმარება 300-დან 1 000 ლარამდეა გათვლილი. ვის რამდენით და როგორ შეუძლია აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სარგებლობა, ამაზე "პრაიმტაიმი" მოკლე ინფორმაციას გთავაზობთ: რა არის ქვეპროგრამის არსი?სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში მატერიალური დახმარების გაწევა.ვინ არიან ქვეპროგრამის ბენეფიციარები?თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებსაც ახალშობილის დაბადებისას სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მინიჭებული აქვთ 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულა.რას მოიცავს ქვეპროგრამა?ფულადი დახმარების ოდენობა შეადგენს 500 ლარს, ერთჯერადად.თუ მოსარგებლე განცხადებით, შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენით დაადასტურებს, რომ ახალშობილი ბენეფიციარი ოჯახის წევრის მე-3 ან შემდეგი შვილია, მაშინ ის მოიპოვებს დამატებით ერთჯერადი დახმარების მიღების უფლებას, შემდეგი ოდენობით:ა) 300 ლარი - მე-3 ახალშობილზე;ბ) 500 ლარი - მე-4 ახალშობილზე;გ) 1000 ლარი - მე-5 და შემდეგ ახალშობილზე.როგორ უნდა მიიღოს ოჯახმა ბენეფიტი?თანხა ჩაირიცხება ბენეფიციარი ოჯახის უფლებამოსილი პირის საბანკო ანგარიშზე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, ახალშობილის დაბადების წლის განმავლობაში ან მომდევნო წლის 1 მარტამდე მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ოჯახის მიერ ბაზაში ახალშობილის დარეგისტრირების შემთხვევაში.კუთვნილი თანხის დარიცხვა ხორციელდება მომსახურე ბანკიდან ("თიბისი ბანკი") ბენეფიციარის სახელზე არსებული აქტიური ანგარიშის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ.რა დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოს ოჯახმა?მე-3 ან შემდეგი შვილის შეძენისას დამატებითი თანხის მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს:• პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ერთ-ერთი მშობლის მაინც)• ახალშობილ(ებ)ის დაბადების მოწმობის ასლი. 

ფული

1652353440

ცნობილია, ვის გაეზრდება მომდევნო თვეში შემოსავალი 150 ლარამდე - მთავრობის ახალი გადაწყვეტილება

ჯანდაცვის მინისტრის, ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით, 2022 წლის ივნისიდან, სოციალურად დაუცველი ბავშვების ბენეფიტი, 100-დან 150 ლარამდე, მომდევნო წლიდან კი 200 ლარამდე გაიზრდება.შესაბამისად, 220 000-მდე ბენეფიციარი, უკვე მომატებული დახმარებას მიიღებს.როგორც მინისტრმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, 20 000-მდე გაიზარდა საარსებო შემწეობის მისაღები სარეიტინგო ქულა, შესაბამისად, გაიზარდა ამ დახმარების მიმღებთა რაოდენობაც. „ვფიქრობთ, ეს ნაბიჯები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბავშვთა უკიდურეს სიღარიბეს. ბუნებრივია, ჩვენი გადაწყვეტილებები მიმართულია ერთის მხრივ, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის პანდემიით მიყენებული ზიანის შესამსუბუქებლად და მეორეს მხრივ, სოციალურად დაუცველი ოჯახების შრომისუნარიანი წევრების შრომის ბაზარზე ეკონომიკური გააქტიურებისთვის“, – აღნიშნა ჯანდაცვის მინისტრმა.პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას, ზურაბ აზარაშვილმა სოციალურად დაუცველთა ეკონომიკური მდგომარეობის გადამოწმებაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ქვეყანაში Сovid-19-ის გავრცელებიდან გამომდინარე, 2020 წლიდან ძალაში შევიდა მორატორიუმი, რომლის ფარგლებშიც, არ ხორციელდებოდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გადამოწმება და ხელახალი შეფასება. შესაბამისად, ოჯახებს შეუნარჩუნდათ სარეიტინგო ქულა და უწყვეტად უგრძელდებათ სოციალური დახმარების გაცემა.„ამ პერიოდის განმავლობაში, მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამას, ეტაპობრივად, ემატება ახალი ოჯახები და ოჯახების გადინება სისტემიდან შეჩერებულია, რაც იწვევს საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობის ზრდას. აპრილის მდგომარეობით, საარსებო შემწეობის მიმღებია, დაახლოებით, 650 ათასი პირი“, – აღნიშნა ჯანდაცვის მინისტრმა.პოსტის ნავიგაცია 

ხელფასი

1652299260

ცნობილია დასაქმებულთა ორი ჯგუფი, რომელსაც ხელფასი ეზრდება - ნახეთ, ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება შრომის ანაზღაურებაზე

"ქვეყანაში დაწყებულია პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია ოჯახის ექიმებისა და ექთნების შრომითი ანაზღაურების ეტაპობრივი გაზრდა",- ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა, ზურაბ აზარაშვილმა მინისტრის საათის ფორმატში პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა.“წელს, პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის ფარგლებში, სოფლის ექიმის პროგრამის მართვა სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგის პასუხისმგებლობაში გადავიდა და ამავდროულად, სოფლის ექიმების შრომის ანაზღაურება გაიზარდა.სამედიცინო ჰოლდინგი აქტიურად განაგრძობს მუშაობას სოფლის ექიმების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისათვის.ამ დრომდე მოხდა, 200-მდე სოფლის ამბულატორიისთვის, განახლებული სამედიცინო აღჭურვილობის მიწოდება. ქვეყანაში კი დაწყებულია პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია ოჯახის ექიმებისა და ექთნების შრომითი ანაზღაურების ეტაპობრივი გაზრდა", – განაცხადა ზურაბ აზარაშვილმა. 

puli

1652205480

800 ლარის კვების პროდუქტები ან საყოფაცხოვრებო ნივთები - ნახეთ, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოში ფუნქციონირებს. აღნიშნული პროექტი სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას, ბავშვის მიტოვების რისკის შემცირებასა და ოჯახურ გარემოში ბავშვის აღზრდის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. თითოეულ ოჯახს, რომელიც დადგენილ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, ერთჯერადად 800 ლარამდე თანხის კვების პროდუქტები ან საყოფაცხოვრებო ნივთები გადაეცემა. ვის და როგორ შეუძლიათ აღნიშნული პროგრამით სარგებლობა?! - ამ კითხვებზე პასუხს "პრაიმტაიმის" სტატიაში ნახავთ:რას ითვალისწინებს დახმარება?პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საკვები პროდუქტებით (მათ შორის ხელოვნური კვების პროდუქტებით) და საყოფაცხოვრებო საქონლით უზრუნველყოფას.ვის შეუძლია ისარგებლოს დახმარებით?სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც პირველად დახმარებას საჭიროებენ.ვის უნდა მიმართოთ საჭიროების შემთხვევაში?დახმარების მისაღებად, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებს უნდა მიმართოთ.ვინ იღებს გადაწყვეტილებას დახმარების გაცემის თაობაზე?სამიზნე ჯგუფისათვის პირველადი დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისია იღებს. რა თანხას შეადგენს ერთ ოჯახზე გაწეული დახმარება?ერთ ოჯახზე მისაწოდებელი საქონლის/მომსახურების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 800 ლარს.კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების  ქვეპროგრამის ბიუჯეტი  1 800 000 ლარით განისაზღვრება.

puli

1651821060

300-ლარიანი ვაუჩერი მთავრობისგან საჩუქრად - ნახეთ სად, როდის და როგორ შეძლებთ მის აღებას

პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით, იწყება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სუბსიდიის პროგრამა, რომელიც ფერმერების წახალისებას ითვალისწინებს.ფერმერებს ყოველ 1 ჰექტარ მიწაზე დაერიცხოთ 300 ლარი (ქულების სახით) და ამით 300 000-მდე ფერმერი ისარგებლებს.„პრაიმტაიმის“ ინფორმაციით, აგრობარათების გამოყენება და „ლიბერთი ბანკიდან“ გაცემა 10 მაისიდან დაიწყება.ვის, როდის და სად დაერიცხება ქულებიქულები აგრობარათებზე ირიცხება. ქულების დარიცხვა და ამით სარგებლობა იმავე პრინციპით მოხდება, როგორც წინა წლებში იყო.პროგრამაში კვლავ „ლიბერთი ბანკი“ იქნება ჩართული. ქულები დაერიცხებათ აგრობარათის მფლობელებს. ხოლო ისინი, ვისაც აგრობარათი არ აქვთ, მაგრამ აქვთ შესაბამისი მიწის ნაკვეთი, 26 აპრილიდან შეძლებენ ბანკში ბარათის აღებას.სუბსიდიას მიიღებენ 0.25 ჰექტრიდან 1.25 ჰექტრამდე ჩათვლით მიწის მესაკუთრეები, თანამესაკუთრეები.როდის დაიწყება ქულების დარიცხვააგრობარათებზე ქულების დარიცხვა 10 მაისიდან დაიწყება და განაღდება წლის ბოლომდე იქნება შესაძლებელი.ბარათით სარგებლობის ვადააგრობარათებზე დარიცხული ქულებით სარგებლობის ბოლო ვადაა 2022 წლის 30 ნოემბერი.რის შეძენას შეძლებენ ფერმერებიბარათზე დარიცხული ქულების გამოყენება შესაძლებელი იქნება შემდეგი საქონლის შესაძენად: სასუქები და მცენარეთა დაცვის ქიმიური/ბიოლოგიური საშუალებები; მცენარეთა მოვლის ქიმიური/ბიოლოგიური საშუალებები; სათესლე და სარგავი მასალები.

იპოთეკა

1651395240

დღეიდან იპოთეკური სესხის გაცემის წესი შეიცვალა - ვინ როგორ აიღებს სესხს, ნახეთ დეტალები

ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით, 1-ლი მაისიდან იპოთეკური სესხის გაცემის წესი იცვლება.იპოთეკური სესხების ძირითადი ნაწილი ცვლადგანაკვეთიანია, რასაც თან ახლავს საპროცენტო რისკი, რომელიც მსოფლიო ბაზრებზე აშშ დოლარსა და ევროზე საპროცენტო განაკვეთების შესაძლო ზრდის წინაპირობების გათვალისწინებით განსაკუთრებით საგულისხმოა.„ამ რისკის საპასუხოდ საჭირო ბუფერების არსებობისთვის, კომერციულმა ბანკებმა ცვლადგანაკვეთიანი კრედიტის გაცემისას მსესხებლის გადახდისუნარიანობის შეფასების დროს 3 პროცენტული პუნქტი საპროცენტო განაკვეთის შოკი უნდა გაითვალისწინონ,“- ნათქვამია სებ-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელის განმარტებით, ცვლილებები ძირითადად საშუალო შემოსავლის მქონე პირებს შეეხებათ და მომხმარებელთა დიდი ნაწილი სესხს ვეღარ აიღებს.„საპროცენტო განაკვეთის შოკის გათვალისწინება, საუბარია, 3%-იან შოკზე, ეხება ცვლად განაკვეთიან სესხებს, რომელთა დიდი ნაწილიც იპოთეკური სესხებია, რომელიც რეფინანსირებაზეა მიბმული. მაგალითისთვის, თუ თქვენ იღებთ სესხს 7%-ში 10 წლის ვადით და თქვენი ყოველთვიური გადასახდელი გადაითვლება და გამოგივათ 100 ლარი გადასახდელი. ამ შემთხვევაში ყოველთვიური გადასახდელი ანგარიშდება 10%-ზე, ანუ ცვლად განაკვეთიან სესხზე. რეალურად, 10%-ში გადაითვლება დღეის მდგომარეობით, ლარში საკმაოდ მაღალია საპროცენტო განაკვეთი და აღნიშნული შოკის გათვალისწინება, თან შემოსავლის კოეფიციენტიც საკმაოდ მაღალია. ამიტომ, ლარში მოახდენს ეფექტს თუმცა დიდად არა, ეს იქნება ძალიან მცირე ნაწილი.რაც შეეხება უცხოურ ვალუტას, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბევრად ნაკლებია შემოსავლის კოეფიციენტი. მეორე საკითხია ის, რომ 15 წლიდან 10 წლამდე შეიზღუდა იპოთეკური სესხების დრო და ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, კიდევ უფრო გამკაცრებას. პრაქტიკულად, ყველა ამ გადაწყვეტილებით დიდი რაოდენობით ადამიანები, რომლებსაც სურვილი ჰქონდათ სესხი აეღოთ უცხოურ ვალუტაში, ეს შესაძლებლობა შეეზღუდებათ. ან იმდენად მცირე თანხას მიიღებენ, რომ შეიძლება საინტერესოც აღარ იყოს. ყველაზე მეტად შეეხება საშუალო შემოსავლის პირებს,“ - ამბობს ძნელაძე.