იპოთეკური სესხი

შეგიძლიათ თუ არა პრობლემური სესხების „შავი სიიდან“ თქვენი მონაცემების გაუქმება

საბანკო და არასაბანკო საკრედიტო დაწესებულებები, მით უფრო, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები აწარმოებენ პრობლემური სესხის ერთიან სიას, სადაც ხდება გადაუხდელი სესხების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა და დავალიანების მქონე მოქალაქის ე.წ. „შავ სიაში“ შეყვანა.

ვებგვერდი myadvokat.ge -ი განმარტავს, გაქვთ თუ არა ე.წ. შავი სიის გაუქმების მოთხოვნის უფლება.

ე.წ.„შავი სია“ ყველა იმ პირისთვის არის ცნობილი, ვისაც საბანკო/მიკროსაფინანსო სექტორთან შეხება ჰქონია.

იმ შემთხვევაში, როცა მომხმარებელი თანხას არ იხდის, ანუ გადაცილებააქვს საბანკო სესხზე, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანი გრძელდება, შესაძლებელია, ის „შავ სიაში“ მოხვდეს, რაც მისთვის შემდგომ სესხის აღების პროცესს ართულებს.

როგორც წესი, ე.წ. „შავი სიიდან“ მომხარებლისამოღება იმ შემთხვევაში ხდება, როცა ის სრულად დაფარავს სესხს.

გარკვეული დროის შემდეგ ბანკს, ან საკრედიტო ორგანიზაციას, „შავი სიიდან“ ამოღებისთვის„კრედიტინფოს“ განცხადებით მიმართავს.

თუმცა, დავალიანების დაფარვიდან დაახლოებით 5 წელზე მეტი სჭირდება, რომ „შავი სიიდან“ ამოიღონ.

ე.წ. შავი სია, გარდა იმისა, რომ მომხმარებელს სამომავლოდ სესხის აღების პროცედურებს ურთულებს, დამატებით პრობლემებსა და დისკომფორტსაც უქმნის.

კერძოდ: დავალიანების ამოღების მიზნით კრედიტორის არაერთჯერადი სატელეფონო შეტყობინებები, მუქარა, რომ მოვალეს „შავ სიაში“ ყოფნისგამო შეეზღუდება საქართველოდან გასვლის უფლება და ა.შ.

იცოდეთ, რომ ამგვარი მუქარა დაუშვებელია.

ყველაფერი ეს ზღუდავს მოქალაქეთა უფლებას, რადგან ვერ ახერხებენ ახალი სესხის აღებას სხვა კომპანიებიდან იმ პირობებშიც კი, როდესაც მათი მატერიალური მდგომარეობის გათვალისწინებით ეს განსაკუთრებულად ესაჭიროებათ.

საკრედიტო ორგანიზაციები უარს ამბობენ მოვალის ,,შავი სიიდან“ ამოღებაზე მაშინაც კი თუ კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ ხანდაზმულია.

თუ კრედიტორის უკანონო ქმედებებით თქვენი უფლებები ირღვევა, ვალდებულების შესრულების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ, მიმართოთ სასამართლოს.

მოითხოვოთ შავი სიიდან თქვენ შესახებ მონაცემის გაქუმება და მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

მთავარი სიახლეები