ნახეთ, ვინ მიიღებს საჩუქრად 3 000-დან 12 000 ლარამდე თანხას ბიზნესის წამოსაწყებად და როგორ ისარგებლებს ამ პროგრამით

ქართული ფული

განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება და საშუალო და მცირე საგრანტო პაკეტებს ითვალისწინებს.

საშუალო საგრანტო პაკეტის ღირებულება 5 000-დან 12 000 ლარამდე მერყეობს, მცირე საგრანტო პაკეტის მაქსიმალური ღირებულება კი 3 000 ლარია.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფია სამინისტროს სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში გრძელვადიანი განსახლებით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები.

პროგრამა მორგებულია დევნილთა საჭიროებებს, რომლებიც წინასწარ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე დადგინდა. კვლევის შედეგების ანალიზით პრიორიტეტულ მიმართულებებად დასახელდა სოფლის მეურნეობა და სურსათის გადამუშავება.

გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად, შემუშავდა საგრანტო პაკეტები, რომელთა შეთავაზება ხდება პროგრამის სამიზნე ჯგუფისათვის.

სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, პროგრამის ფარგლებში, მხარდაჭერის სამი პაკეტია გათვალისწინებული:

  • მინი ტრაქტორი;
  • მოტობლოკი - ძირითადი იმპლემენტებით
  • მრავალწლიანი კულტურები.

სურსათის წარმოება-გადამუშავების სექტორში დასაფინანსებელი მიმართულებები შეზღუდული არ არის.

სრულყოფილად შევსებულ განაცხადთან ერთად განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის/პასპორტის ასლი;
  • მიწის საკუთრების/თანასაკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (სასოფლო-სამეურნეო მიმართულების საგრანტო პაკეტების შემთხვევაში)
  • საგრანტო განაცხადით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო ფართის ნებისმიერი სამართლებრივი ფორმით ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სურსათის პირველადი წარმოება-გადამუშავების მიმართულების საგრანტო პაკეტის შემთხვევაში)
  • მრავალწლიანი კულტურების საგრანტო პაკეტზე განმცხადებელმა ზემოჩამოთვლილ დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს 1 ინვოისი, სადაც მითითებული იქნება შესასყიდი კულტურა, ნერგების რაოდენობა, თითოეული ნერგის ფასი, ჯამური ღირებულება და ნერგის მახასიათებლები.

დევნილმა, რომელსაც სურს გახდეს წინამდებარე პროგრამის ბენეფიციარი, უნდა შეავსოს პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული განაცხადი  და ჩააბაროს სააგენტოში, რომლის მისამართია ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა ან შევსებული და დასკანერებული განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად გამოგზავნოს სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე - info@livelihood.gov.ge