ლოცვა, რომელიც მიწისძვრის დროს უნდა წაიკითხოთ

მიწისძვრა

ბოლო დღეებში გახშირებული მიწისძვრის ფონზე, სოციალურ ქსელში გავრცელდა ლოცვა, რომელსაც მორწმუნეები მიწისძვრის დროს კითხულობენ.

ეს ლოცვა ლოცვანის კრებულშიც არის დაბეჭდილი. 

„წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდავო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

ტროპარი: რომელი მოჰხედავ ქუეყანასა და ჰყოფ მას შეძრწუნებულ, გვიხსენ ჩუენ საშინელისა შერისხვისა და ძრვისაგან, ქრისტე ღმერთო ჩუენო, და გარდამოგვივლინენ მდიდრად მოწყალებანი შენნი, მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა და გუაცხოვნენ ჩუენ.

კონდაკი: გვიხსნენ საშინელისაგან ძრვისა ჩუენ ყოველნი, უფალო, და ცოდვათა ჩუენთა წყლულებისაგან მოუთმენელისა. რიდე, უფალო, მართლმადიდებელსა ერსა შენსა, რომელი მოიგე სისხლითა შენითა, მეუფეო, და ნუ მისცემ ქალაქსა ძრვითა საშინელითა წარსაწყმედელად, რამეთუ თვინიერ შენსა სხვაი ღმერთი არა ვიცით, და ეტყოდე მღაღადებელთა: მე მხოლოი ვარ თქუენ თანა, და ვერვინ შემძლებელ არს ვნებად თქუენდა.

ღმერთო დიდო, საშინელო და საკვირველო, დიდო და მართალო, რომელი შემოქმედი ხარ ყოველთა და ყოველსავე კეთილად განაგებ, რომელი მოჰხედავ ქუეყანასა და ჰყოფ მას შეძრწუნებულ, რომელი შეახებ მთათა და კუმოდიან, რომელი შესძრავ ცათა საფუძველითურთ და სუეტნი მათნი შეირყევიან, რომელი შესძრავ ქუეყანასა და მიხედვითა შენითა კუალად განამტკიცებ, რომლისაგან ეშინის ყოველთა და ჰსძრწის პირისაგან ძლიერებისა შენისა, რამეთუ ვერვის ძალ-უძს წინააღდგომად რისხვისა შენისა, ჩუენ ცოდვილთა ზედა მოწევნულთა საშინელებათა, არამედ აურაცხელ და გამოუთქუმელ არს წყალობაი აღთქუმისა შენისა: მოიხსენე შენ, წყალობაი შენი, უფალო, და მოგუმადლე ჩუენ, რამეთუ საუკუნითგან და უკუნისამდე არიან წყალობანი შენნი. დაამტკიცე დაბადებული ესე შენი, განამტკიცე ქუეყანაი ესე, დააყუდე ძრვაი ესე, დააყუდე ძრვისამიერი სალმობაი ქუეყანასა და ნუ თანაწარგუწყმედ ჩუენ უსჯულოებათა ჩუენთაებრ და ნუცა ცოდვათა ჩუენთაებრ დაგუსჯი ჩუენ სიღრმეთა ქუეშე ქუეყანისათა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, ღმერთი წყალობისა და მაცხოვარებისა, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი-უკუნისამდე. ამინ“.