13:41 | 2020-06-29 ავტორი: Prime Time

ნივთები, რომლის დაყადაღება კანონით დაუშვებელია

ნივთები, რომლის დაყადაღება კანონით დაუშვებელია

მოვალის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის პირობებში იძულებითი აღსრულების მიზნებისათვის შესაძლებელია ყადაღა დაედოს მის უძრავ თუ მოძრავ ქონებას.

 

ყადაღის დადება ნიშნავს მესაკუთრისათვის ქონების განკარგვის, ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, დაგირავების, მასზე ქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულებების დადების აკრძალვას ან/და ქონების შესანახად გადაცემას.

 

ვებგვერდი myadvokat.ge-ი განმარტავს, ნივთების ჩამონათვალს, რომელზეც ყადაღის დადება დაუშვებელია.

2020-06-16"მეც ვარ ბანკის მსესხებელი, რით უნდა გადავიხადო" - ლელა წურწუმია პირად პრობლემებზე

 

ეს არის, სახელმწიფოს მიერ გაცემული მიზნობრივი დახმარება, მათ შორის, საარსებო შემწეობა;

 

იმ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრის ქონება, რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელიც საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია, გარდა მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენებული ნივთებისა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, დაუშვებელია სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის ქონებაზე ყადაღის დადება, გარდა იმ ნივთებისა, რომელიც მათ მიერ დატვირთულია გირავნობით;

 

პირადი მოხმარების ან საოჯახო ნივთები, რომლებიც აუცილებელია მოვალისთვის თავისი პროფესიული საქმიანობის, ცხოვრებისა და საოჯახო მეურნეობისთვის;

 

მოვალის, მისი ოჯახისა და მასთან ერთად მცხოვრები პირებისათვის ოთხი კვირის საკვები, საწვავი და სანათი საშუალებები, ან თუ დროის ამ მონაკვეთისათვის ამგვარი მარაგი არ არსებობს და მათი შეძენა სხვა გზით არ არის შესაძლებელი, მაშინ მათ შესაძენად საჭირო თანხა;

 

წვრილფეხა საქონელი შეზღუდული რაოდენობით, ასევე ერთი მეწველი ძროხა, ან მოვალის არჩევანით – ორი ღორი, ცხვარი ან თხა, თუ ისინი აუცილებელია მოვალის, მისი ოჯახის ან მასთან ერთად მცხოვრები პირების გამოსაკვებად; ასევე სამი თვის სამყოფი პირუტყვის საკვების და ნამჯის მარაგი, ან თუ ამგვარი მარაგი არ არსებობს და მათი შეძენა ამ დროისათვის სხვა გზით არ არის უზრუნველყოფილი, მათ შესაძენად საჭირო ფულადი თანხა;

 

პირებისათვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობას მისდევენ, სამეურნეო წარმოებისათვის საჭირო ხელსაწყო-იარაღები, პირუტყვი, სასუქი და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რამდენადაც ისინი საჭიროა მოვალის, მისი ოჯახის და დაქირავებული მუშების შესანახად, ან მომავალი მოსავლის აღებამდე იგივე ანდა მსგავსი პროდუქცია მეურნეობის შემდგომი წარმართვისათვის;

 

პირებისათვის, რომლებიც შემოსავალს იღებენ თავიანთი ფიზიკური თუ გონებრივი შრომით ან სხვა საქმიანობით, ასეთი საქმიანობისათვის საჭირო ნივთები.

 

რა უნდა იცოდეს მოვალემ, თუ ხანდაზმული ვალის გადახდას მაინც მოსთხოვენ
2020-02-24რა უნდა იცოდეს მოვალემ, თუ ხანდაზმული ვალის გადახდას მაინც მოსთხოვენ

 

როდესაც მესამე პირი ამტკიცებს, რომ მოძრავი ქონება წარმოადგენს არა მოვალის, არამედ მის საკუთრებას, მას შეუძლია აღძრას სარჩელი სასამართლოში ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების მოთხოვნით მოვალისა და კრედიტორის მიმართ.

 

ამასთან, საქართველოს კანონდებლობით ყადაღისგან გათავისუფლება ეხება საარსებო მინიმუმზე ნაკლებ შემოსავალს.

 

ვალდებულების იძულებითი აღსრულების მიზნით შესაძლებელია განხორციელდეს შრომითი ანაზღაურებიდან (ხელფასიდან) თანხის დაქვითვა.მიუხედავად ამისა, აღმასრულებელს არ აქვს უფლება მოვალეს ხელფასიდან ერთჯერადად დაუქვითოს თანხა შრომითი ანაზღაურების 50%-ზე მეტი ოდენობით.

ავტორი: Prime Time


X