18:52 | 2021-06-30 ავტორი: თამარ ბუჩუკური

800-დან 1800 ლარამდე ფულადი დახმარება კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს! – ვის შეუძლია ამ თანხის მიღება

800-დან 1800 ლარამდე ფულადი დახმარება კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს! – ვის შეუძლია ამ თანხის მიღება

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს, ამ სერვისით სარგებლობა ყველა იმ ოჯახს შეუძლია, რომლებიც კრიზისულ ვითარებაში იმყოფებიან. სახელმწიფო გასაცემელი ერთჯერადია 800 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვიანი ოჯახებისთვის 1 800 ლარი განსაზღვრულია.

 


კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას, ბავშვის მიტოვების რისკის შემცირებასა და ოჯახურ გარემოში ბავშვის აღზრდის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.

 

რას ითვალისწინებს დახმარება?

 

პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საკვები პროდუქტებით (მათ შორის ხელოვნური კვების პროდუქტებით) და საყოფაცხოვრებო საქონლით უზრუნველყოფას.

 

ვის შეუძლია ისარგებლოს დახმარებით?

 

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც პირველად დახმარებას საჭიროებენ.

 

ვის უნდა მიმართოთ საჭიროების შემთხვევში?

 

დახმარების მისაღებად, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებს უნდა მიმართოთ.

 

ვინ იღებს გადაწყვეტილებას დახმარების გაცემის თაობაზე?

 

სამიზნე ჯგუფისათვის პირველადი დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისია იღებს.

 

რა თანხას შეადგენს ერთ ოჯახზე გაწეული დახმარება?

 

ერთ ოჯახზე მისაწოდებელი საქონლის/მომსახურების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 800 ლარს.

 

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების  ქვეპროგრამის ბიუჯეტი  1 800 000 ლარით განისაზღვრება.

ავტორი: თამარ ბუჩუკური


X

error: Content is protected !!